Home » Reglementen » Het veiligheidsreglement

Het veiligheidsreglement

Het reglement is gericht op de praktijk van het duiken en is een samenbundeling van regels en bepalingen uitgevaardigd door de Commissie Duikonderricht NELOS.

 

 

 

 

 

Begrippen: 

- Onder duik wordt verstaan elke duikactiviteit die georganiseerd wordt door de Nelos, door bij de Nelos aangesloten clubs    of door de leden.

- Onder lid of leden wordt verstaan lid of leden aangesloten via clubs of rechtstreeks aangesloten bij Nelos.

- Onder algemeen verantwoordelijke en duikleider wordt verstaan de personen die hetzij door Nelos, hetzij door een of meerdere bij de Nelos aangesloten clubs, hetzij door leden, aangewezen zijn om respectievelijk de algemene organisatie van een duik waar te nemen en aan duik te leiden.

- Onder deelnemer wordt verstaan de sportduiker die deelneemt aan een duik.

- Onder hekkensluiter wordt verstaan de 2de verantwoordelijke van de ploeg.

 

Algemene bepalingen:

- Het veiligheidsreglement moet steeds gerespecteerd worden. Wanneer plaatselijke reglementen strenger zijn dan het veiligheidsreglement, zijn deze van toepassing.

- Elk lid is tijdens een duik verplicht alles te doen wat de veiligheid van de sportduiker(s) in de gegeven omstandigheden vereist. Elk lid is verplicht datgene achterwege te laten wat de veiligheid van de sportduiker(s) in gevaar kan brengen.

- In gevallen waar het veiligheidsreglement niet in voorziet, moeten de aanwijzingen van de duikleider worden gevolgd.

- Het sportduiken geschiedt geheel voor eigen risico van de sportduiker. De Nelos beheerders, de instructeurs en duikleider zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die uit het sportduiken voortvloeien.

- De aangifte van een dodelijk ongeval dient onmiddellijk en zeker binnen de 48 u rechtstreeks aan de verzekeraar gemeld te worden, evenals aan het Nelos secretariaat. Deze aangifte dient zo vlug mogelijk gevolgd te worden door een uitgebreid verslag over de doodsoorzaak. Bij niet-dodelijke ongevallen zullen de ongevalaangiften in dubbel en vergezeld van een medisch attest, binnen de 15 dagen gezonden worden naar het Nelos secretariaat. Bij lichamelijk letsel: een medisch attest afgeleverd binnen de 3 dagen volgend op het ongeval).

 

De deelnemers:

De deelnemers volgen de instructies van de duikleider.

Iedere deelnemer gaat, na aankomst op de duikplaats, na wie de duikleider is.

Iedere deelnemer overtuigt zich ervan dat de duikleider op de hoogte is van zijn aanwezigheid voor en na de duik.

Elke deelnemer heeft het volgende bij zich: alle verplichte uitrustingsstukken / de noodzakelijke bijzondere uitrustingsstukken / het duikboek met medische goedkeuring / geldig lidmaatschapsbewijs en gehomologeerde Nelos-Befos brevetten en/of titels / het logboek.

De deelnemer toont het bovenstaande op verzoek van de algemene duikverantwoordelijke en/of de duikleider.

 

De duik:

De duik moet aangepast worden aan de vaardigheden van de minst ervaren duiker.

Een 1* duiker mag na 5 duiken op maximaal 15m te hebben uitgevoerd, duiken tot maximaal 20m.

Een duiker die mits de toelating van een geneesheer van de Medische Commissie zijn 1* duikbrevet heeft behaald voor 14-jarige leeftijd, mag niet dieper duiken dan 15m.

Binnen de ploeg is de duik gebaseerd op het buddy-systeem van de CMAS:

 

Een duikploeg bestaan minstens uit 2 leden. Een van beiden is ploegleider.

In een ploeg van 2 duikers is elke duiker verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn mededuiker en neemt hij zijn verantwoordelijkheid op in geval van nood.

Bij goede zichtbaarheid mag het aantal ploegleden uitgebreid worden rekening houdend met de controlemogelijkheden van de duikleider. In dat geval wordt aanbevolen dat iedere duiker een mededuiker als partner toegewezen krijgt, zodat ze dat ze beiden als een zelfstandig onderdeel van de grote groep fungeren.

Nota 1: Op de duikplaatsen, zoals bepaalde steengroeven, waar het aan de kant brengen van een geaccidenteerde duiker door 1 mededuiker moeilijk is, wordt aangeraden met 3 te duiken (of eventueel een niet-duiker aan de kant te hebben)

Nota 2: Het buddy-systeem doet niets af van de taken van de hekkensluiter.