Werkwijze te volgen bij ongeval:

Een lid dat als gevolg van een sportongeval lichamelijk letsel oploopt, geeft dit ongeval aan bij zijn clubbestuur op het daarvoor bestemd formulier dat hij kan bekomen bij het clubbestuur of hieronder downloadbaar.

  • Algemene aanwijzingen bij een ongeval en Medisch attest (Nederlande versie): download

Het clubbestuur stuurt dit ingevuld formulier door naar de verzekeringsmakelaar CONCORDIA, gevestigd op het Sassevaartstraat 46/301 te 9000 Gent. Deze zendt op zijn beurt op wekelijkse basis naar het Algemeen Secretariaat een naamlijst met daarop de identiteit van alle personen die in de loop van de afgelopen week een ongevalsaangifte hebben ingediend. Op het Algemeen Secretariaat wordt nagezien of al de daarop vermelde personen in het ledenbestand van VVW vzw voorkomen en geeft desgevallend aan Concordia zijn goedkeuring voor positieve opvolging van het dossier.

Teneinde enig misverstand of misbruik uit te sluiten dient hier voor nieuwe aansluitingen een wachttijd van 10 dagen te worden gerespecteerd die de periode overbrugt tussen het ontvangen op het Algemeen Secretariaat van het aansluitingsformulier en de eerste dag van sportactiviteit van het nieuwe lid.

Indien het slachtoffer niet voorkomt op de ledenlijst van de club, wordt hij ingelicht over het feit dat er aan zijn ongevalsaangifte geen positief gevolg kan gegeven worden.

Na ontvangst van de aangifte door de verzekeringsmaatschappij en het groene licht van het Algemeen Secretariaat, wordt de schade rechtstreeks geregeld met het getroffen lid.

Bemerkingen:

  1. bij een sportongeval betaalt eerst de mutualiteit de normale tussenkomsten terug;
  2. het verschil tussen hetgeen de mutualiteit heeft terugbetaald en wat de getroffene zelf heeft betaald, wordt door de verzekering terugbetaald, weliswaar beperkt tot de RIZIV tarieven;
  3. na genezing van de opgelopen kwetsuren dient een attest van genezing te worden opgezonden aan de verzekeringsmaatschappij

Waarborgen en bijzondere voorwaarden conform de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Regering dd. 31.05.2002 en 27.02.2009 en 2017 en conform de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers d.d. 03.07.2005, haar wijzigingen en het K.B. van 19.12.2016:

  • Polisnr. 99664990 COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSBIJSTAND download