Het reglement Inwendige Orde

Hier vind je de inwendige clubregels en bepalingen terug.

 

 

 

 

 

 

 

Art 1. 

Het wekelijkse duikonderricht heeft plaats in het stedelijk zwembad Mijn Zwemparadijs te Beringen. Dag en uur worden jaarlijks bepaald in overleg met Sportoase Beringen. De theorielessen worden gegeven in een leslokaal . De data van deze lessen worden telkens bepaald door de duikschoolverantwoordelijke in samenspraak met het Duikonderricht van de duikschool “DiveCompany”.

 

Art 2. 

De jaarlijkse aanvaarding der leden is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur. Het eerste jaar is men toetredend lid. Het kandidaat-effectief lid dient te worden voorgedragen door twee effectieve leden van de vereniging. De beslissing over de aanvaarding of niet-aanvaarding door de raad van bestuur dient door deze niet te worden gerechtvaardigd en is soeverein. De lidgelden worden geïnd volgens de normen van De VVW afdeling duiken  per kalenderjaar tussen 15 december en 15 januari.

 

Art 3. 

De effectieve leden en toegetreden leden zijn gehouden: Jaarlijks een doktersonderzoek te ondergaan en zich te onderwerpen aan de beslissingen van deze laatste. Het ingevulde medisch strookje en het duikboekje welke door de dokter behoorlijk  werden ingevuld samen voor te leggen - en de bijdrage overmaken aan de penningmeester van de duikschool. De penningmeester zal nadien de leden die in orde zijn (met de bijdrage + medisch strookje) overmaken aan de secretaris. Zich te beperken tot de activiteiten en zich te houden aan de reglementen voorzien door het hun toegekende brevet. De onderrichtingen van de instructeur of leider strikt op te volgen.

 

Art 4. 

De leden dienen het materiaal dat ze in bruikleen krijgen, zoals een goede huisvader te behandelen en het minste defect of onregelmatigheid kenbaar te maken. Bij beschadiging of verlies zijn zij gehouden de nieuwwaarde van het verloren materiaal te vergoeden. Het is de leden verboden het in bruikleen ontvangen materiaal of uitrusting verder uit te lenen aan derde personen, zelfs indien deze derden clubleden zijn. Op simpele vraag van het bestuur moet het duikmateriaal binnen geleverd worden, op de afgesproken datum of bij uitzondering op een ander tijdstip indien dit zo overeengekomen werd met het bestuur. Duikflessen worden steeds volledig vol terug gegeven aan de club. De jongste leden (in aansluitingsjaren) krijgen steeds voorrang op de andere leden. Materiaal kan uitgeleend worden zolang de voorraad strekt. 

 

Art 5. 

Bijdrage: De door de toegetreden, de effectieve en tweede leden te betalen bijdrage (lidgeld) wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur en medegedeeld op de algemene vergadering. De jaarlijkse bijdrage voor het nieuwe kalenderjaar dient betaald te worden tussen 15 december en 15 januari. Bij toegetreden leden (eerste jaar van aansluiting) is de bijdrage opeisbaar na de drie proeftrainingen, en is afhankelijk van de periode van aansluiting. Als datum van aansluiting geldt de maand tijdens dewelke de derde proeftraining plaatsvond.

 

Art 6. 

Een lid welk in de federatie is ingeschreven langs een andere club (tweede lid) kan geen functie uitoefenen in het bestuur van de club.

 

Art 7.

In het kader van de clubactiviteiten zullen alle initiatieven, uitstappen, suggesties en dergelijke voorafgaandelijk aan het bestuur voorgelegd worden en dit ter goedkeuring voor uitvoering.

 

Art 8. 

Gebruik van drugs, alcohol en andere geestverruimende producten betekenen niet alleen een gevaar voor de gebruiker, maar ook voor zijn mededuiker(s) en zijn absoluut verboden! Medicatie mag enkel gebruikt worden indien zulks gebeurt in overleg met je huisarts. Artsen van de medische commissie kunnen ten allen tijde gecontacteerd worden door je behandelende arts voor bijstand en/of raad.

 

Art 9.

Leden die zich niet onderwerpen aan dit reglement of regels van de federatie, de beslissingen van het bestuur, de oefeningen en instructies van de duikschoolverantwoordelijke, instructeur of duikverantwoordelijke kunnen één van de volgende sancties oplopen:

Vermaning, schorsing, voorstel tot uitsluiting. Voor elk van deze sancties zal steeds het bestuur samengeroepen worden en de beslissingen die door de voorzitter en de raad van bestuur worden uitgesproken zijn soeverein en dienen niet gerechtvaardigd te worden.

 

Art 10.

Dit reglement kan ten allen tijde door de raad van bestuur aangepast of gewijzigd worden. Elke lid ontvangt een exemplaar van het reglement inwendige orde aan hetwelk hij /zij zich te houden heeft. De aanvaarding der leden wordt afhankelijk gesteld van hun geschreven akkoord met het inwendig reglement, waaraan de leden zich onderwerpen.

 

Art 11.

De leden zullen zich minstens naar de richtlijnen van het RIO en de statuten gedragen tenzij andere strengere regels van toepassing zijn op de plaatsen waar ze zich bevinden.        

 

Art 12.

Een bestuurslid of een lid die op een bestuursvergadering uitgenodigd wordt, zal indien deze zonder grondige reden afwezig blijft, en dit voor de tweede maal, als ontslagnemend aanzien worden.

 

Art 13.

Het DUIKONDERRICHT (DO):

De duikschoolverantwoordelijke van de vereniging is van rechtswege voorzitter van het DO. Deze groep bestaat uit alle instructeurs, assistent-instructeurs, vier ster duikers, lesgevers en afgevaardigden aangeduid door de duikschoolverantwoordelijke. De duikschoolverantwoordelijke wordt gekozen door de Instructeurs van de vereniging. De duikschoolverantwoordelijke zetelt automatisch in de Raad van bestuur. Zijn mandaat loopt over dezelfde termijn als de bestuurders. Indien de duikschoolverantwoordelijke niet langer deel uitmaakt van de Raad van bestuur, zal hij automatisch ontslag nemen als duikschoolverantwoordelijke. Het DO benoemd onder haar leden een secretaris, welke zal instaan voor het opmaken der verslagen van de vergaderingen van de cel duikonderricht. Het DO wordt minstens één maal per jaar samengeroepen door de duikschoolverantwoordelijke (de Monitorsraad).

Het DO dient te zoeken naar een gecoördineerd standpunt ten aanzien van het duikonderricht op federaal vlak, zonder dat het DO beslissingen kan nemen welke indruisen tegen het NELOS – duikonderricht. Het DO zal de vereniging de nodige ondersteuning geven bij de organisatie van activiteiten welke kaderen in het doel van de vereniging. Het DO zal de verschillende leden de nodige toelichtingen verstrekken betreffende de door de NELOS voorgestelde en opgestelde wijzigingen ten aanzien van het duikonderricht.

Het DO neemt het tot zijn taak activiteiten te organiseren welke op een doelmatige en economische wijze bijdragen tot het duikonderricht in zoverre de noodzaak ervan aantoonbaar is. Indien de beoogde activiteiten van de cel duikonderricht een financiële weerslag hebben, zal op voorhand de grootte geraamd worden en deze ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van bestuur.

 

Art 14.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan in de vereniging, toegankelijk voor alle leden en tweede leden. Het zijn enkel de effectieve leden die stemrecht hebben.

 

Art 15.

De gesloten Facebook-groep van DiveCompany heeft als doel: het delen van duikgerelateerde onderwerpen, foto's en evenementen. De bestuursleden zijn de beheerders van deze gesloten groep. Om misbruik te voorkomen, controleren de beheerders elk item op inhoud en relevantie vooraleer het gepost kan worden. In deze gesloten groep worden clubleden en hun partners toegelaten. Ieder Facebooklid kan op elk moment verwijderd worden uit deze gesloten groep. Ook leden die niet langer lid zijn van DiveCompany worden op het einde van hun lidmaatschap uit de groep verwijderd. 

 

Art 16.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens ten harte. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door DiveCompany voor ledenbeheer en organisatie van duikgerelateerde activiteiten. Wij wensen onze leden hierover correct te informeren.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken of indien u vindt dat wij gegevens over u moeten verbeteren en/of (laten) wissen, volstaat het dat mee te delen op info@DiveCompany. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en u kan tevens vragen deze gegevens over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op https://www.divecompany.be/privacyverklaring