Home » Opleidingen » 1* Instructeur (sportduiker)

1* Instructeur (sportduiker) Scuba instructor level 2 EN-14413

MODULE 2 : Theorie Sportduiken of sporttechnische module en de examens van de sporttechnische module Initiator.

A) Toelatingsvoorwaarden Module 2:

           - minstens 1 jaar Assistent Instructeur zijn bij aanvang van de cursus

           - het diploma van Duiker-Hulpverlener (NELOS) of Duiker-Redder of Hoger-Redder bezitten.

           - 200 duiken (100 duikuren) waarvan 60 zeeduiken dieper dan 30 m hebben uitgevoerd.

           - 10 zeeduiken vanaf een boot hebben uitgevoerd

           - 75% van de OS duiken worden als zeeduiken aanvaard

           - medisch en administratief in orde zijn

 B) Administratie Module :

           - inschrijvingsformulier Module 2 naar NELOS opsturen, afgetekend door duikschoolverantwoordelijke en voorzitter

           - het bedrag dat moet betaald worden voor Module 2 wordt jaarlijks bepaald

 C) Lessenreeks Module 2 “Sporttechnisch module Initiator”:

           - duikgeneeskunde: 3 uur

           - duikorganisatie: 2 uur

           - zeemanschap: 2 uur

           - decompressietechnieken: 3 uur

           - reglementering: 3 uur

           - materiaal: 1 uur

           - fauna en flora: 2 uur

           - fysica: 3 uur

 D) Het examen Sporttechnisch module Initiator:

           - Na het slagen voor het examen wordt de A-strook bewaard op het NELOS-secretariaat

           - De kandidaat bewaart zorgvuldig de B-Strook

           - Herexamen is voorzien

 

MODULE 4: examen didactische les theorie en examen didactische les zwembad

A) Toelatingsvoorwaarden:

           - deelnemen aan de vergadering “organisatie eindexamens”

           - M1, M2 en M3 moeten afgewerkt zijn.

           - Medisch en administratief in orde zijn

           - alle openwaterproeven hebben afgelegd

           - succesvol de proeven “fysieke conditie” afgelegd hebben

 B) Administratie:

           - Het proevenblad moet volledig ingevuld en ondertekend op het NELOS-secretariaat aanwezig zijn voor het begin                       van de examenperiode

           - kandidaten worden door NELOS automatisch uitgenodigd

           - het bedrag dat moet betaald worden voor module 4 wordt jaarlijks bepaald

 C) Verloop:

- De kaart wordt automatisch opgestuurd door het NELOS-secretariaat vanaf het moment dat alle A‐stroken van de opleidingskaarten M1, M2 en M3 binnen zijn op het secretariaat. De kandidaat laat hierop de ingevulde voorwaarden aftekenen door de duikschoolleider en voorzitter en brengt deze kaart mee op de examendag. Hij breng ook het bewijs mee dat hij betaald heeft aan BLOSO voor Module 4 of hij betaalt ter plaatse het inschrijvingsgeld..

- De kandidaat zelf zorgt voor de nodige leerlingen ( 4 op niveau kandidaat 3*D). De evaluatieformulieren van de Stages komen in het bezit van de voorzitter van de jury’s. Zij dienen om de jury te helpen het examen te evalueren.

- Indien hij slaagt in beide lessen wordt de A‐strook van de opleidingskaart meegenomen door de voorzitter van het examen en bezorgd aan het NELOS-secretariaat Het examen wordt afgenomen door 3*‐instructeurs, eventueel aangevuld door 2*‐instructeurs als observator.

- Het getuigschrift APBO geeft vrijstelling voor Module 4‐examen <didactische les theorie>.

- Module 4 is steeds de laatste module.

- De kandidaten en de clubs worden vriendelijk verzocht om voor aangepaste infrastructuur en didactische hulpmiddelen te zorgen, zodat de kandidaten hun opdracht naar behoren kunnen uitvoeren. Bij ontstentenis van een goede oplossing kan er gebruik worden gemaakt van de infrastructuur van het duikershuis (tegen betaling).

D) Normen Deliberatie:

           - Om geslaagd te zijn dient de kandidaat voor beide lessen te slagen.

           - Indien hij mislukt in 1 of de 2 lessen blijft de kaart in zijn bezit en kan hij zich aanbieden op het herexamen

           - Wie niet slaagt in het herexamen, moet bij een volgende sessie beide lessen herdoen.

E) De Academische Zitting:

Alle kandidaten waarvan NELOS in het bezit is van de volledig afgetekende gele kaart M4 , worden op de Academische Zitting uitgenodigd. Op de Academische Zitting wordt de kandidaat benoemd tot 1*Instructeur NELOS en verkrijgt hij het diploma Initiator Duiken VTS.

Een niet aanwezigheid op deze zitting stelt de uitreiking van de titel en diploma uit tot de volgende Academische Zitting!

 

De Open Waterproeven voor 1* Instructeur / Initiator (Toelatingsvoorwaarden voor Module 4)

 A) Toelatingsvoorwaarden:

           - Administratief in orde en medisch goedgekeurd zijn

           - Assistent Instructeur NELOS zijn

           - Voorgesteld zijn door de duikschoolverantwoordelijke en de voorzitter

           - Op de opleidingskaart “Openwaterproeven voor 1*I” worden de voorwaarden afgetekend door de DSV en voorzitter               van de club.

 B) De Openwaterproeven - inhoudelijk:

 

  1. Organisatie van een clubduik met minimum 4 ploegen, Gevolgd door het aanleren, demonstreren en controleren van   de vaardigheden voor een kandidaat 2*D.

           - De kandidaat moet zelf deel uitmaken van een van de groepen.

           - De controle gebeurt door een jury van minimum een 2* instructeur en een 3* instructeur.

           - De quotatie gebeurt volgens een gedetailleerd observatieblad.

           - De controlerende jury evalueert boven water of de kandidaat 1*I, de vaardigheden op een correcte wijze aanleert en               demonstreert.

           - Vervolgens zal de kandidaat instructeur deze vaardigheden met de kandidaat onderwater voltooien zoals                                        voorgeschreven.

           - Bij gebrek aan een kandidaat 2*D, kan de jury zelf deze rol vervullen of een van de deelnemende duikers (2*D of                           hoger) hiervoor aanduiden.

 

  1. Duik naar 40 m met een leerling die voor het eerst naar die diepte gaat

- Een 3*‐ of 2* instructeur speelt de rol van leerling. Hij oordeelt tevens over de voorbereiding tot dit soort duik. Onder geen voorwaarde mag deze duik de allure hebben van een duik, type 2* instructeurstage, maar moet onder de meest normale omstandigheden verlopen.

- Op 40 meter gekomen, in het begin van de duik, simuleert de jury een incident (geen ongeval!), waarbij de terugkeer naar de oppervlakte noodzakelijk wordt.

- Deze duik moet binnen de veiligheidscurve gebeuren en de stijgsnelheid mag de 10 m/min niet overschrijden. Heronderdompeling is dan ook  nietnoodzakelijk. Indien onvrijwillig de trappen onderbroken worden, moet de regel voor onderbroken trappen toegepast worden. Indien de stijgsnelheid overschreden wordt, moet de regel van de versnelde stijging toegepast worden. Alle fouten tegen deze regels houden een mislukking in.

 

Afname van een openwaterproef bij een kandidaat 2*D of 3*D

- Enkel verticale proeven komen in aanmerking. Bij voorkeur brengt de kandidaat zelf een kandidaat 2*D of 3*D mee, waardoor de situatie reëel wordt. Bij ontstentenis van een echte kandidaat, kan de controlerende 2*‐ of 3* instructeur zelf als kandidaat fungeren en zal dan een naar zijn keuze verticale proef doen.

- De quotatie is dezelfde als voor de afname van de didactische zwembadproef.

 >> Als de kaart vol is, wordt de A-strook naar het NELOS-secretariaat gestuurd.

 

De proeven fysieke conditie (toelatingsvoorwaarden voor Module 4)

 A) Toelatingsvoorwaarden:

           - administratief in orde en medisch gekeurd zijn

           - Module 2 succesvol afgelegd hebben

 B) De proeven fysieke conditie - inhoudelijk:

           - 70 seconden stilstaande apneu

           - 1 minuut recuperatie

           - Ster met 7 duikers (5 min)

           - 1 minuut recuperatie

           - 4 x 25 meter tussen de flessen (5 min)

           - 5 minuten recuperatie

           - Minimum 22 lengtes met ABC‐materiaal in 12 minuten.